Smoooth

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen smoooth en een cliënt waarop smoooth deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Wanneer een cliënt bij Smoooth een behandeling geniet, gaat zij automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.
2. Inspanningen Smoooth
Smoooth zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Smoooth zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Smoooth melden.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Smoooth het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Smoooth de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Smoooth moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
4. Betaling
Smoooth vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de winkel. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Smoooth vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de store. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per digitale transactie te voldoen.
5. Persoonsgegevens & privacy
Bij verzoek voorziet cliënt Smoooth vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Smoooth aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Smoooth neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Smoooth behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Smoooth zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.
6. Aansprakelijkheid
Smoooth is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Smoooth is uitgegaan van door de cliënt verstrekte (onjuiste en/of onvolledige) informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, allergieën of medicijngebruik. Smoooth is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.
7. Beschadiging & diefstal
Smoooth heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Smoooth meldt diefstal altijd bij de politie.
8. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de directie Smoooth. Smoooth moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Smoooth de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.?